Sociálna služba

Miesto poskytovania soc. služby: Centrum Robinson – Námestie SNP 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Druh a forma sociálnej služby: Domov sociálnych služieb, ambulantná forma
Platnosť cenníka: od 01.01.2024

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu pre klientov s mentálnym, telesným a zmyslovým zdravotným znevýhodnením.

Naše zariadenie sa nachádza v Centre Robinson na Námestí SNP 2 v Spišskej Novej Vsi. Poskytujeme sociálnu službu v zmysle zákona 448/2008 Z. z. pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a to ambulantnou formou starostlivosti, ako neverejný poskytovateľ. Klienti majú možnosť okrem odborných, obslužných a ďalších činností absolvovať v našom centre i nadštandardné služby vo forme špeciálnych podporných terapií a rehabilitácií.

Zriaďovateľom DSS je naše občianske združenie Robinson. Registrácia sociálnej služby bola vykonaná Košickým samosprávnym krajom 30.08.2023.

Prevádzka DSS je v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hod. Kapacita zariadenia je 16 prijímateľov sociálnej služby. V súčasnosti naše služby využíva 11 klientov.

A. Cenník – sociálna služba:

Poskytovateľ určuje prijímateľovi úhradu za sociálnu službu v sume 80€ / mesačný paušál podľa aktuálneho cenníka o výške úhrady a spôsobe platenia za sociálne služby.

Úhrada zahŕňa:
 • a) sumu 0 € mesačne za odborné činnosti:
  • poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • poskytovanie sociálneho poradenstva,
  • poskytovanie sociálnej rehabilitácie,
  • poskytovanie výchovy,
  • zabezpečovanie rozvoja pracovných zručností
 • b) sumu 70 € mesačne za obslužné činnosti:
  • poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch,
  • poskytovanie stravovania,
  • poskytovanie upratovania
 • c) sumu 10 € mesačne za ďalšie činnosti:
  • utváranie podmienok na vzdelávanie,
  • zabezpečovanie záujmovej činnosti

B. Cenník – stravovanie:

a) racionálna strava:
 • raňajky 0,60 EUR
 • desiata 0,50 EUR
 • obed 4,40 EUR
 • olovrant 0,50 EUR
 • stravná jednotka: 6,00 EUR / deň
b) diabetická strava:
 • raňajky 0,80 EUR
 • desiata 0,70 EUR
 • obed 4,90 EUR
 • olovrant 0,70 EUR
 • stravná jednotka: 7,10 EUR / deň

C. Spôsob a podmienky platenia úhrady za soc. službu, stravovanie a nadštandardné služby:

Prijímateľ je povinný platiť poskytovateľovi úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca bankovým prevodom na účet poskytovateľa, pričom ako identifikačné údaje uvedie: „meno a priezvisko prijímateľa – sociálna služba“.

Poskytovateľ sociálnej služby sa s prijímateľom / resp. so zákonným zástupcom prijímateľa dohodol, že poskytuje v rámci komplexnej starostlivosti stravovanie – racionálna / diabetická strava, a to v rozsahu: raňajky, desiata, obed a olovrant. Stravovanie je riešené kombinovane, poskytovateľom a formou dovozu hotových pokrmov od zmluvného dodávateľa stravy v závislosti od individuálnej objednávky prijímateľa. K mesačnej úhrade za poskytovanie sociálnej služby je zvlášť fakturovaná suma za reálne odobraté jedlá v kalendárnom mesiaci. Úhrada sa platí po predložení vyúčtovania - faktúry podľa aktuálne platného cenníka najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca bankovým prevodom na účet poskytovateľa.

Prijímateľ sociálnej služby platí plný mesačný poplatok za poskytované služby bez ohľadu jeho neprítomnosti v zariadení, neplatí však za stravovanie za dotknuté celé dni v prípade, že bola strava v určenom termíne včas odhlásená.

Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje aj ďalšie činnosti, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby. Poskytovateľ ich zabezpečuje podľa individuálnej objednávky prijímateľa a výška úhrady za nadštandardné služby je stanovená podľa platného cenníka zverejneného na webovej stránke www.centrumrobinson.sk - cenník.